Różnorodny katalog stron www
this site the web
Ustawa o rachunkowości komentarz 2019

 
Tytuł:Ustawa o rachunkowości komentarz 2019
Url:http://kodeks.prawacywilne.pl/rachunkowosc/zmiany-w-ustawie-o-firmach-audytorskich.html
Opis: 
 Włączenie do uor wzorowanych na Międzynarodowych Standardach innymi słowy Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (dalej MSR) rozwiązań regulujących zadania pominięte w dyrektywach i pierwotnej wersji uor; są to postanowienia dotyczące: wyceny w wartości godziwej, instrumentów finansowych, leasingu finansowego, inwestycji w nieruchomości, umów o długotrwałe usługi, odroczonego podatku, istotnych błędów lat ubiegłych i skutków przemian zasad (polityki), łączenia spółek, sprawozdania ze zmian w kapitale (funduszu) własnym; w tym samym czasie wskazano, że jeżeli jakieś zagadnienie nie zostało uregulowane w uor, wydanych na jej podstawie przepisach lub polskich standardach (KSR), to można stosować rozwiązania przyjęte w MSR, co świadczy o nadaniu im charakteru wzorca. Będącą udziałowcem jednostki zależnej, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących innymi słowy administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego i do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania poprzez jednostkę dominującą prawa głosu w organach tej jednostki zależnej, zdaje się że inna jednostka miary lub osoba ma w stosunku do tej jednostki zależnej prawa, o jakich mowa

This template downloaded form free website templates